Senatoren staan op scherp

Vlak na de installatie van een nieuwe Eerste kamer en nieuwe J&V commissie heeft Hester Kooistra namens de Cannagenethics Foundation een aantal senatoren aangeschreven over de beantwoording van reeds in de Tweede kamer gestelde kamervragen over internationale verdragsverplichtingen onder het Biodiversiteitsverdrag in relatie tot het behoud van cannabis genetica*
Op 9 juli 2019 is het nader voorlopig verslag vanwege de wetsbehandeling wet experiment gesloten coffeeshopketen gepubliceerd waarbij Boris Dittrich deze keer ook namens de D66 fractie over cannabis en het Biodiversiteitsverdrag kamervragen heeft ingediend, evenals Jeroen Recourt namens wederom de PvdA fractie: ‘De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien de reactie van de regering – bij voorkeur uiterlijk 30 augustus 2019 – met belangstelling tegemoet‘.

Het betreft bij 9 juli 2019 dus de volgende citaten:

“Het is de leden van de D66-fractie opgevallen dat noch in de memorie van antwoord noch in de voorgehangen AMvB melding wordt gemaakt van de verdragsverplichtingen die voor Nederland voortvloeien uit het geratificeerde VN-Biodiversiteitsverdrag (met name de artikelen 1 en 8j). In antwoord op Kamervragen van diverse fracties heeft de regering in 2018 geantwoord dat bij het uitwerken van het experiment en het opstellen van wet- en regelgeving acht zal worden geslagen op verdragsverplichtingen.** Kan de regering de D66-fractieleden gedetailleerd aangeven hoe zij een en ander ziet? Is het Biodiversiteitsverdrag op de experimenteerwet van toepassing, en zo ja, wat betekent het ‘acht slaan’ op verdragsverplichtingen concreet voor het behoud van genetisch uitgangsmateriaal van het gewas ‘cannabis’?”

“De leden van de PvdA-fractie vragen wederom op welke wijze bij de huidige stand van voorbereiding van wet- en regelgeving de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Biodiversiteitsverdrag, bij het experiment worden vormgegeven. Op welke manier brengt dit verdrag ook buiten de voorgenomen experimenten voor Nederland verplichtingen met zich ten aanzien van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen van hennep en hasjiesj?”

-Update.  Op 1-10-2019 zijn wederom door D66 in de Senaat vragen n.a.v de nadere voorlopige memorie van antwoord gesteld, paragraaf 12: ‘Welke landen die partij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag, experimenteren met het vrijgeven van cannabisproducten? Is Canada partij bij het verdrag en voeren er voor de Canadese situatie verplichtingen uit de ratificatie van het verdrag voort? Heeft Canada een cannabis genenbank’?

Waarop 09-07-2019 par 9 antwoord van de regering volgt: 

‘De D66-fractieleden vragen of gedetailleerd kan worden aangegeven of het VN-Biodiversiteitsverdrag op de experimenteerwet van toepassing is en, zo ja, wat dit betekent voor het behoud van genetisch uitgangsmateriaal van het gewas «cannabis». Het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties bevat geen verplichting voor Nederland om de genetische biodiversiteit van cannabis in stand te houden. Het bevat voornamelijk afspraken die gekenmerkt worden door een hoge mate van vrijwilligheid en niet kunnen worden opgevat als verplichtingen. Op basis van dit verdrag is Nederland niet verplicht om bijvoorbeeld een Cannabisgenenbank te faciliteren. In Nederland is geen officiële cannabisgenenbank, ook niet voor vezelhennep’.


*De brief van 20 juni 2019 aan de senatoren:

Geachte senator
Graag vraagt de Cannagenethics Foundation aandacht voor de wijze waarop Nederland de internationale verdragsverplichtingen die voortvloeien uit het Biodiversiteitsverdrag ten aanzien van het behoud van de genetica van cannabis voor huidige en toekomstige generaties concreet wenst vorm te geven, aangezien is gebleken dat hierop geen acht is geslagen bij het ontwerpbesluit (34997) i.t.t wat het kabinet daarover stelt.

Op 7-12-2016 is in het kader van de behandeling van het D66 initiatief wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen in reactie op SP-kamervragen m.b.t cannabis en het Biodiversiteitsverdrag bevestigd dat cannabis ook onder de werkingssfeer van het Biodiversiteitsverdrag valt blijkt uit de beantwoording op p.24: 

’Daar Nederland het biodiversiteitsverdrag ondertekend heeft, zal de regering ook bij het vaststellen van de eisen aan de teelt van hennep en hasjiesj de doelstellingen van het biodiversiteitsverdrag moeten nakomen zoals het nastreven van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan’.
De vraag is nu welke betekenis wordt er door de Nederlandse overheid precies gehecht aan deze internationale verdragsverplichtingen aangezien er binnen de ontwerp wetgeving op geen enkele wijze naar het behoud van genetisch uitgangsmateriaal wordt verwezen. 

Genetic materials are a living heritage and we are their custodians. We must concentrate our efforts to collect, preserve, characterize and utilize the remaining Cannabis genetic resources before it is too late …As the worldwide reduction in Cannabis diversity continues, the importance of genetic preservation becomes more obvious. Unfortunately, no comprehensive Cannabis germplasm collections exist…’ Cannabis Domestication, Breeding History, Present-Day Genetic Diversity, and Future Prospects, Clark & Melin, 2-3-2017 

De PvdA, GroenLinks en SP fracties hebben in het voortraject van de wet experiment gesloten coffeeshopketen reeds vragen gesteld over deze specifieke kwestie van het behoud van cannabis genetica onder de verdragsverplichtingen van het Biodiversiteitsverdrag. 

Op kamervragen dd 6-6-2018 par 3.4.3 van de PvdA: ‘De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Biodiversiteitsverdrag hierbij een rol spelen. Op welke manier brengt dit verdrag ook buiten de voorgenomen experimenten voor Nederland verplichtingen met zich mee ten aanzien van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen van hennep en hasjiesj’?
Antwoord het kabinet: 
‘Bij het uitwerken van het experiment en het opstellen van wet- en regelgeving zal acht geslagen worden op verdragsverplichtingen’.

De Cannagenethics Foundation vraagt zich af op hoe door de overheid nu concreet acht wordt geslagen op verdragsverplichtingen die voortvloeien uit VN Biodiversiteitsverdrag ten aanzien van cannabis mbt het experiment, aangezien bijvoorbeeld in de AMvB ook geen enkele referentie naar het behoud en of stabiliteit van cannabis genetica is aangegeven. Dit geldt ook betreft het beleid t.a.v het behoud van genetisch uitgangsmateriaal van het gewas cannabis buiten het voorgenomen experiment. Ook gelet op kamervragen van de PvdA, is door het kabinet nog geen enkele aanzet gegeven hoe er concreet met de verdragsverplichtingen t.a.v cannabis door de overheid wordt omgegaan. 

Op kamervragen dd 6-6-2018 par 3.4.3 van Groen Links: ‘De leden van de GroenLinks-fractie vragen zich af op welke wijze worden in de wetgeving inzake de wietteeltexperimenten de verdrags-verplichtingen die voortvloeien uit het VN-Biodiversiteitsverdrag verwerkt? Wordt gefaciliteerd dat de genetische biodiversiteit van cannabis voor recreatief gebruik behouden blijft?
Antwoord het kabinet: Bij het uitwerken van het experiment en het opstellen van wet-en regelgeving zal acht worden geslagen op verdragsverplichtingen’. 

Kamervragen dd 6-6-2018 par 3.5.2 van de SP: ‘De leden van de SP-fractie vragen zich af of de Minister van Justitie en Veiligheid bekend is met artikel 1 van het VN-Biodiversiteitsverdrag waarin de doelstelling van het behoud van biologische diversiteit en het duurzame gebruik van bestanddelen daarvan is vastgelegd. Op welke wijze beoogt het kabinet de biologische diversiteit van vezelhennep en andere cannabissoorten in stand te houden, te reproduceren en voor duurzaam gebruik te behouden? Is de Minister bereid hiertoe de reeds bestaande genenbank te ondersteunen? Zo ja, vanuit welke middelen?

Kan de Minister zich voorstellen dat het overdragen van in beslag genomen planten aan een genenbank kan bijdragen aan de doelstelling van het behoud van de biologische diversiteit? Tot slot, hoe zal bij de voorgestelde uniformiteit van het experiment worden omgegaan met de genetische diversiteit van cannabis soorten? Hoe zal de onafhankelijke adviescommissie toezien op het naleven van het Biodiversiteitsverdrag, specifiek ook op artikel 8j?’ 
Antwoord het kabinet louter: 
‘Bij het uitwerken van het experiment en het opstellen van wet- en regelgeving zal acht geslagen worden op verdragsverplichtingen’.

Doordat er geen gespecificeerd antwoord is gegeven door het kabinet op de kamervragen van PvdA, GroenLinks en SP hierbij en omdat bovendien is gebleken dat er bij het ontwerpbesluit (AMvB) op geen enkele manier naar verdragsverplichtingen voortvloeiend uit het door Nederland geratificeerde Biodiversiteitsverdrag wordt gerefereerd, vragen we of u bij de reactie en behandeling (25 juni nader voorlopig verslag) van het besluit gesloten coffeeshopketen u deze specifieke kwestie van verdragsverplichtingen wegens het biodiversiteitsverdrag in relatie tot cannabis genetica onder de aandacht kunt brengen. Ook wat betreft het beleid ten aanzien van het behoud van cannabis genetica buiten het wietexperiment i.v.m de werkingssfeer van de internationale verdragsverplichtingen t.a.v het behoud van genetisch bronmateriaal voor huidige en toekomstige generaties (cnf art 1. & art 8j betreft hierbij het culturele belang https://www.cbd.int/convention/text/)

De Cannagenethics Foundation zet zich in voor het faciliteren van een cannabis genenbank en het bieden van een dienstverlening waarbij cannabis per soort/cultivar kan worden voorzien van descriptorlijst, chemische samenstellingsinformatie, zaden in een vrieskast worden opgeslagen en deze kunnen worden vermeerderd. 

Nogmaals; Wat betekent het antwoord acht slaan op verdragsverplichtingen concreet voor het behoud van genetisch uitgangsmateriaal van het gewas cannabis volgens de Nederlandse overheid? Waarom bevat het ontwerpbesluit geen referentie naar verdragsverplichtingen vanwege het Biodiversiteitsverdrag terwijl eerder wordt geantwoord dat er hierop acht geslagen zal worden? Kan dit op korte termijn worden opgehelderd zodat deze verdragsverplichtingen ook daadwerkelijk wordt betrokken bij wetswijzigingen, er boter bij de vis komt en het niet bij louter lippendienst blijft? 

Met grote dank & groet Stichting Cannagenethics.

**Kamerstukken II 2017/18, 24 077, nr. 415, p. 18.